Metabolický syndrom je charakterizován kardio-metabolickými rizikovými faktory, které zahrnují obezitu, inzulínovou rezistenci, hypertenzi a dyslipidemii. Je známo, že oxidační stres hraje hlavní roli v patogenezi metabolického syndromu.

Cílem této studie bylo zkoumat účinnost vody bohaté na vodík (1,5-2 l / den) v otevřené 8 týdenní studii na 20 subjektech s potenciálním metabolickým syndromem. Voda bohatá na vodík byla vyrobena umístěním kovové hořčíkové tyčinky do pitné vody (koncentrace vodíku; 0,55-0,65 mM), následující chemickou reakcí; Mg + 2H (2) O -> Mg (OH) (2) + H (2). Spotřeba vody bohaté na vodík po dobu 8 týdnů vedla k 39% zvýšení (p <0,05) antioxidačního enzymu superoxid dismutázy (SOD) a 43% snížení (p <0,05) látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) v moči. U účastníků se dále prokázalo 8% zvýšení vysoce hustotních lipoporoteinů (HDL)-cholesterolu a 13% snížení celkového cholesterolu/HDLcholesterolu od výchozí hodnoty do 4. týdne. Během 8 týdenní studie nedošlo ke změně hladin glukózy nalačno. Závěrem lze říci, že pití vody bohaté na vodík představuje potenciálně novou terapeutickou a preventivní strategii pro metabolický syndrom. Přenosná hořčíková tyčinka byla bezpečnou, snadnou a účinnou metodou dodávky vody bohaté na vodík pro každodenní spotřebu účastníků studie.

Odkaz na celý text

Nakao A, Toyoda Y, Sharma P, Evans M, Guthrie N. Effectiveness of hydrogen rich water on antioxidant status of subjects with potential metabolic syndrome-an open label pilot study. J Clin Biochem Nutr. 2010;46:140-9.