Pacienti s rakovinou podstupující radioterapii často pociťují únavu a zhoršenou kvalitu života (QOL). Předpokládá se, že mnoho vedlejších účinků radioterapie je spojeno se zvýšeným oxidačním stresem a zánětem v důsledku tvorby reaktivních forem kyslíku během radioterapie.

Vodík lze podávat jako terapeutický medicinální plyn, má antioxidační vlastnosti a snižuje zánět v tkáních. Tato studie zkoumala, zda léčba vodíkem ve formě vody obohacené vodíkem zlepšila QOL u pacientů léčených radioterapií. Byla provedena randomizovaná, placebem kontrolovaná studie k vyhodnocení účinků pití vody bohaté na vodík u 49 pacientů léčených radioterapií u maligních jaterních nádorů. Voda bohatá na vodík byla vyrobena umístěním kovové hořčíkové tyčinky do pitné vody (konečná koncentrace vodíku; 0,55 - 0,65 mM). K hodnocení celkového zdravotního stavu a QOL byla použita korejská verze nástroje Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny QLQ-C30. Hodnocena byla koncentrace derivátů reaktivních oxidačních metabolitů a biologická antioxidační síla v periferní krvi. Konzumace vody bohaté na vodík po dobu 6 týdnů snížila reaktivní metabolity kyslíku v krvi a zachovala oxidační potenciál krve. Skóre QOL během radioterapie se významně zlepšilo u pacientů léčených vodou bohatou na vodík ve srovnání s pacienty užívajícími vodu s placebem. Mezi těmito dvěma skupinami nebyl žádný rozdíl v reakci nádoru na radioterapii. Denní spotřeba vody bohaté na vodík je potenciálně nová terapeutická strategie pro zlepšení QOL po ozáření. Spotřeba vody bohaté na vodík snižuje biologickou reakci na oxidační stres vyvolaný zářením, aniž by došlo ke snížení protinádorových účinků.

Odkaz na celý text

Kang KM, Kang YN, Choi IB, Gu Y, Kawamura T, Toyoda Y, et al. Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors. Med Gas Res. 2011;1:11.