Tato studie zkoumala účinky vody bohaté na vodík (HRW) na oxidační stres, funkci jater a HBV DNA u pacientů s chronickou hepatitidou B (CHB).

Šedesát pacientů s CHB bylo náhodně zařazeno do skupiny s běžnou léčbou nebo do skupiny s vodíkovou léčbou, ve kterých pacienti dostávali samotnou rutinní léčbu nebo další perorální HRW (1200-1800 ml/den, dvakrát denně) po dobu 6 po sobě jdoucích týdnů. Oxidační stres v séru, funkce jater a hladina HBV DNA byly detekovány před a po léčbě. Třicet zdravých subjektů sloužilo jako kontrola. Ve srovnání s kontrolní skupinou byl u pacientů s CHB zřejmý oxidativní stres a také se významně zhoršila funkce jater. Po ošetření zůstal oxidační stres beze změny ve skupině s běžnou léčbou, ale výrazně se zlepšil ve skupině s vodíkem. Funkce jater se významně zlepšila a HBV DNA se po odpovídajícím ošetření výrazně snížila. I když byl zaznamenán významný rozdíl v oxidačním stresu mezi dvěma skupinami po léčbě, funkce jater a hladina HBV DNA byly po léčbě srovnatelné a obě měly zlepšené tendence. HRW významně tlumí oxidační stres u pacientů s CHB, ale k potvrzení účinku HRW na funkci jater a hladinu HBV DNA je nutná další studie s dlouhodobou léčbou.

Odkaz na celý text

Xia C, Liu W, Zeng D, Zhu L, Sun X, Sun X. Effect of hydrogen-rich water on oxidative stress, liver function, and viral load in patients with chronic hepatitis B. Clin Transl Sci. 2013 Oct;6(5):372-5.